Sammanställning från
Sekoia Akademin 2018

Den 21 maj 2018 höll Sekoia sin årliga akademi. Här kan du läsa vilka reflektioner som gjorts på dagen.

Tre perspektiv:

  1. Boende
  2. Personal
  3. Anhöriga

Delaktighet gällande vård och omsorg kan definieras enligt följande, som ett sammanfattande begrepp som innebär att den enskilde ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg.

Delaktighet vs. Deltagande

Delaktighet ska inte förväxlas med deltagande. Deltagande kan värderas objektivt medan delaktighet behöver värderas av personen själv. Hur delaktig önskar egentligen våra boende/kunder/brukare vara? Finns det gränser för omsorgstagarens delaktighet?

Man behöver ge personen tillfälle och möjlighet att vara delaktig genom att ställa frågor och stämma av att hon eller han förstår och är överens.

Sekoias önskan: att stödja en vård och omsorg som ger möjlighet för den boende at ta del av beslut kring sitt eget liv.

Delaktighet när det gäller sin egen arbetssituation har från kommunalarbetare inom vård -och omsorg definierats som medbestämmande (man får vara med och ta beslut) och solidaritet (gemensam ansvarshet).

Genom att alla ser alla uppgifter i Sekoia så får man ett gemensamt ansvar och kan hjälpas åt.

Jessica Holmgrens presentation

Delaktighet ur ett anhörigperspektiv. Ett forskningsprojekt inom ramen för Jessicas forskarutbildning.

Syftet med hennes forskning var att beskriva och analysera hur anhörigas delaktighet är villkorad på äldreboenden utifrån olika kritiska perspektiv. Några av huvudresultaten var att:

  • Anhöriga uppfattades främst som “besökare” vid äldreboendena
  • Vårdpersonalen blir den “nya familjen”, i relation till anhöriga som är “gamla familjen”

Åsa & Fetije presenterar hur de arbetar i Burlövs kommun

- Omvårdnadspersonalen tar med vårdtagaren i samtal kring: beskrivningar, instruktioner mm som läggs upp i Sekoia

- 11 av 20 anhöriga delaktiga i Sekoia

- I Kalender reflekteras delaktigheten kring bl.a. aktiviteter

- Bilder: 11 av 20 har givit samtycke till anhöriga

- Veckans matsedel läggs in i bilder på Sekoia skärmen -miljötänk -uppmaning till ytterligare användning av skärmen

- Kontaktboken vårdtagare skriver med anhöriga, ibland med hjälp av personal – i stället för att ringa, slipper springa fram och tillbaka. En döv anhörig kan plötslig själv kommunicera med sin familjemedlem

à ”Hur tycker du vi ska skriva?” involvering av boende i kommunikationen med anhöriga.

- Instruktioner ger de boende säkerhet då de kan ”peka” på skärmen hur uppgifter ska utföras

Monica Lyander Stora Sköndal, Kyrkbyn presenterar hur de arbetat med delaktighet i ett projekt kring uppbyggnad av ett SPA

Monica är aktivitetscoach

Lokalt initiativ kring aktivitetsrum (SPA), de boende, personal samt anhöriga involverade

Boende var delaktiga från start med iordningsställande och målning mm. Anhöriga bidrog med viss finansiering efter eget önskemål.

- fantastiska bilder finns även på deras Facebook sida

Nytt från Sekoia

Tobias Høher är produktchef på Sekoia och han delade med sig av följande:

1) Ad Hoc Uppgifter: kort intro, bra erfarenheter, syfte är att på ett enkelt och synligt sätt kunna kommunicera till alla kring uppgifter som inte är planerade

2) Ny rapportfunktion: filtrering på status, mv.,

à Jessica Berg: lyfter önskemål om att alla superanvändare skulle kunna se rapporten och kunna se status på de boenden som man är kontaktperson för

3) Ny planfunktion: syftet är at öka möjligheterna med Sekoia för att kunna följa upp enskilda uppgifter utifrån ex. genomförandeplan och att kunna leva upp till arbete utifrån IBIC och ICF standard

- Kategorierna kan kopplas till olika uppgifter utifrån en uppsatt plan

Sammanställning av workshop utifrån Delaktighet

Följande ämnen diskuterades:

  • Hur ser vi på möjligheterna att öka delaktigheten för våra boende/kunder?
  • Hur ser vi på möjligheterna att öka delaktigheten för de anhöriga?
  • Hur ser vi på möjligheterna att öka delaktigheten för personalen kring sitt arbete?
  • På vilket sätt skulle detta kunna göras? Ser vi att Sekoia kan spela en roll i arbetet med delaktighet och i så fall på vilket sätt?

- Delaktighet, viktigt att fokusera på de boende, var gäster som personal

- Transparens ml. personalen, boende och anhöriga (synliggörande): Välj ut de ”kanaler” man önskar att kommunicera via (Sekoia, Facebook osv.)

à kommunikation är en förutsättning för delaktighet, skapa insikt i genomförandeplan och livet på äldreboendet mv.

- Tänka på ”bemötande”:

- Boendeforum som ett sätt att jobba med delaktighet

- Vid ankomstsamtal -prata och informera om Sekoia. Både till boende men även anhöriga för att snabbt kunna involvera anhöriga

- Livshistoria som medel att känna den boende bättre och öka delaktigheten därigenom (Bilder)

- Signera och prata om uppgifter på skärmen hos den boende istället för på den gemensamma skärmen

- Öka antal superanvändare så alla kan få ta mera del av hela resan för den boende. Skapar ökad delaktig för personal (& lättare kunna följa ”den röda tråden” för ”sin” boende). Delaktighet bland personalen är en förutsättning för delaktighet för de boende -hänger ihop

- Använda bilder och instruktioner till att säkerställa processer och uppgifter med hög komplexitet, säkrare personal

- Boklunden: 1 gång per månad genomgår vi planer och uppgifter med dom boende

- Bilder, lyssna på musik, vädret och de mjuka apparna på Sekoia i arbetet med delaktighet

- Delaktighet i genomförande planen… och i Sekoia, stämma av vad som är ”på skärmen”. Kommunicera med boende i vardagen.

- Chefernas roll i skapandet av delaktighet

-Skapa engagemang genom ansvar och dialog;

- Facebook ger en bra insikt i vad som har hänt under dagen. Att lägga upp bilder i Sekoia kan också ge möjlighet att informera om vad som hänt under dagen

 

Redovisning: Vad social omsorg
kan lära av sociala medier

Digitaliseringen bidrar till att förvandla hela den sociala omsorgen som sektor. Det som kan framstå som en relativt enkel övning att ersätta ett pappersdokument till en digitalprocess men är mer komplext en man kan tro. Vi ser ett skiftande resultat i många projekt kring digitalisering och olika digitala erfarenheter. Vi ska nu ta en titt på hur digitaliseringen kan hjälpa vårdgivare att stödja vården med dokumentation och underlag.

28.08.2018   |   LÄS MER
3 områden som kan
förbättras med hjälp av data

I takt med att dokumentationskraven för vård och omsorgsboenden ökar och man i allt högre grad arbetar digitalt, har mängden data också ökat. Denna utveckling bidrar till framtidssäkringen av vårdorganisationerna. Det finns en stor potential i den digitala omvandlingen som vi tittar på här.

22.08.2018   |   LÄS MER
Digitalisering (är nog bra)
men varför?

Det är mycket snack om digitalisering och välfärdsteknik inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Åratals eftersläpning har övertygat många om att nu är det faktiskt dags. Men varför då, egentligen? Den här artikeln försöker slå hål på några myter om den nya svarta och utmana den digitalisering som finns med i alla strategier värda namnet.

15.08.2018   |   LÄS MER
Sekoia AB   /   Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a
168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00