Sammanställning från
Sekoia Akademin 2018

Den 21 maj 2018 höll Sekoia sin årliga akademi. Här kan du läsa vilka reflektioner som gjorts på dagen.

Tre perspektiv:

  1. Boende
  2. Personal
  3. Anhöriga

Delaktighet gällande vård och omsorg kan definieras enligt följande, som ett sammanfattande begrepp som innebär att den enskilde ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg.

Delaktighet vs. Deltagande

Delaktighet ska inte förväxlas med deltagande. Deltagande kan värderas objektivt medan delaktighet behöver värderas av personen själv. Hur delaktig önskar egentligen våra boende/kunder/brukare vara? Finns det gränser för omsorgstagarens delaktighet?

Man behöver ge personen tillfälle och möjlighet att vara delaktig genom att ställa frågor och stämma av att hon eller han förstår och är överens.

Sekoias önskan: att stödja en vård och omsorg som ger möjlighet för den boende at ta del av beslut kring sitt eget liv.

Delaktighet när det gäller sin egen arbetssituation har från kommunalarbetare inom vård -och omsorg definierats som medbestämmande (man får vara med och ta beslut) och solidaritet (gemensam ansvarshet).

Genom att alla ser alla uppgifter i Sekoia så får man ett gemensamt ansvar och kan hjälpas åt.

Jessica Holmgrens presentation

Delaktighet ur ett anhörigperspektiv. Ett forskningsprojekt inom ramen för Jessicas forskarutbildning.

Syftet med hennes forskning var att beskriva och analysera hur anhörigas delaktighet är villkorad på äldreboenden utifrån olika kritiska perspektiv. Några av huvudresultaten var att:

  • Anhöriga uppfattades främst som “besökare” vid äldreboendena
  • Vårdpersonalen blir den “nya familjen”, i relation till anhöriga som är “gamla familjen”

Åsa & Fetije presenterar hur de arbetar i Burlövs kommun

- Omvårdnadspersonalen tar med vårdtagaren i samtal kring: beskrivningar, instruktioner mm som läggs upp i Sekoia

- 11 av 20 anhöriga delaktiga i Sekoia

- I Kalender reflekteras delaktigheten kring bl.a. aktiviteter

- Bilder: 11 av 20 har givit samtycke till anhöriga

- Veckans matsedel läggs in i bilder på Sekoia skärmen -miljötänk -uppmaning till ytterligare användning av skärmen

- Kontaktboken vårdtagare skriver med anhöriga, ibland med hjälp av personal – i stället för att ringa, slipper springa fram och tillbaka. En döv anhörig kan plötslig själv kommunicera med sin familjemedlem

à ”Hur tycker du vi ska skriva?” involvering av boende i kommunikationen med anhöriga.

- Instruktioner ger de boende säkerhet då de kan ”peka” på skärmen hur uppgifter ska utföras

Monica Lyander Stora Sköndal, Kyrkbyn presenterar hur de arbetat med delaktighet i ett projekt kring uppbyggnad av ett SPA

Monica är aktivitetscoach

Lokalt initiativ kring aktivitetsrum (SPA), de boende, personal samt anhöriga involverade

Boende var delaktiga från start med iordningsställande och målning mm. Anhöriga bidrog med viss finansiering efter eget önskemål.

- fantastiska bilder finns även på deras Facebook sida

Nytt från Sekoia

Tobias Høher är produktchef på Sekoia och han delade med sig av följande:

1) Ad Hoc Uppgifter: kort intro, bra erfarenheter, syfte är att på ett enkelt och synligt sätt kunna kommunicera till alla kring uppgifter som inte är planerade

2) Ny rapportfunktion: filtrering på status, mv.,

à Jessica Berg: lyfter önskemål om att alla superanvändare skulle kunna se rapporten och kunna se status på de boenden som man är kontaktperson för

3) Ny planfunktion: syftet är at öka möjligheterna med Sekoia för att kunna följa upp enskilda uppgifter utifrån ex. genomförandeplan och att kunna leva upp till arbete utifrån IBIC och ICF standard

- Kategorierna kan kopplas till olika uppgifter utifrån en uppsatt plan

Sammanställning av workshop utifrån Delaktighet

Följande ämnen diskuterades:

  • Hur ser vi på möjligheterna att öka delaktigheten för våra boende/kunder?
  • Hur ser vi på möjligheterna att öka delaktigheten för de anhöriga?
  • Hur ser vi på möjligheterna att öka delaktigheten för personalen kring sitt arbete?
  • På vilket sätt skulle detta kunna göras? Ser vi att Sekoia kan spela en roll i arbetet med delaktighet och i så fall på vilket sätt?

- Delaktighet, viktigt att fokusera på de boende, var gäster som personal

- Transparens ml. personalen, boende och anhöriga (synliggörande): Välj ut de ”kanaler” man önskar att kommunicera via (Sekoia, Facebook osv.)

à kommunikation är en förutsättning för delaktighet, skapa insikt i genomförandeplan och livet på äldreboendet mv.

- Tänka på ”bemötande”:

- Boendeforum som ett sätt att jobba med delaktighet

- Vid ankomstsamtal -prata och informera om Sekoia. Både till boende men även anhöriga för att snabbt kunna involvera anhöriga

- Livshistoria som medel att känna den boende bättre och öka delaktigheten därigenom (Bilder)

- Signera och prata om uppgifter på skärmen hos den boende istället för på den gemensamma skärmen

- Öka antal superanvändare så alla kan få ta mera del av hela resan för den boende. Skapar ökad delaktig för personal (& lättare kunna följa ”den röda tråden” för ”sin” boende). Delaktighet bland personalen är en förutsättning för delaktighet för de boende -hänger ihop

- Använda bilder och instruktioner till att säkerställa processer och uppgifter med hög komplexitet, säkrare personal

- Boklunden: 1 gång per månad genomgår vi planer och uppgifter med dom boende

- Bilder, lyssna på musik, vädret och de mjuka apparna på Sekoia i arbetet med delaktighet

- Delaktighet i genomförande planen… och i Sekoia, stämma av vad som är ”på skärmen”. Kommunicera med boende i vardagen.

- Chefernas roll i skapandet av delaktighet

-Skapa engagemang genom ansvar och dialog;

- Facebook ger en bra insikt i vad som har hänt under dagen. Att lägga upp bilder i Sekoia kan också ge möjlighet att informera om vad som hänt under dagen

 

6 steg för implementering
av digital välfärdsteknik

Inom omsorgssektorn anser många att det är en oöverstiglig uppgift att få de anställda att använda nya verktyg. Paradoxalt nog har det visat att upplevelsen blir till motsatt effekt om förbättrad kvalitet. Så i stället för att göra vardagen enklare, läggs ännu fler arbetsuppgifter till en stressig arbetsdag. Hur skall vi då införa ny välfärdsteknik?

26.11.2019   |   LÄS MER
Kraftmätning av
3 myter om digitalisering

Är du en av dem, som har svårt att överskåda, vad digitaliseringen innebär och kanske tycker, att tävlingen om att effektivisera och om att skära ner, flyttar fokus från vad som betyder mest? Vi har listat tre myter om digitalisering, som faktisk kan tacklas.

28.10.2019   |   LÄS MER
”Ju mer datadrivna vi blir,
desto fler faktorer måste man ta hänsyn till”

I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också datainsamlingen vid boenden. På sikt är detta positivt eftersom utvecklingen gör att chefer och medarbetare kan fatta beslut baserade på fakta snarare än aning. Därför kan mer objektiva beslutsunderlag också fungera som grundläggande motivationsfaktor då dokumentationsprocessen digitaliseras.

24.09.2019   |   LÄS MER
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00