Funktionalitet

 

Sekoia är byggt på en rad funktioner som stöder dokumentation och planering inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Den mobila lösning skapar överblick och minskar tiden för administration och ökar tiden hos de boende.

 

 

Vård och omsorgsleverans

Sekoia tillåter dig att samordna leveransen av brukarens/patientens vård & genomförandeplaner. Få en överblick över alla dagens insatser och bocka av dem när de är utförda. Insatslistan uppdateras automatiskt vilket hjälper dig att prioritera och se till så att ingenting blir bortglömt.

Systemet uppmärksammar alla anställda om en insats är försenad. Användaren får i realtid en överblick över de aktiviteter som måste vidtas för varje Brukare.

Aktivitetsbeskrivningarna är individuella och kan skräddarsys för din organisation och ser till att du levererar vård utifrån varje individs enskilda behov

Varje anställd ges möjlighet att filtrera utifrån deras roll och rättigheter. Med alla vårdinsatser kopplade till respektive Brukares vård och genomförandeplaner är det enkelt att följa upp på mål och även få en uppföljning på enskild plannivå.

Instruktioner

Du kan skapa och se på bilder och videoklipp i Sekoia. Vi kallar dessa instruktioner, vilket används för att kvalitetssäkra planerade insatser och möjliggör att aktiviteter utförs på samma sätt oavsett vem som utför insatsen.

Instruktioner används bland annat vid rehabilitering, träning och ADL-stöd, vilket ger stöd till Brukare och personal. Till varje instruktion läggs även beskrivande texter för att förtydliga videon eller bilden.

Varje vårdgivare kan också lägga till hjälpsamma kommentarer till varje instruktion.

Anteckningar, dokumentation och utvärdering

Vårdpersonal spenderar alltför mycket tid till administration. Den här tiden kan bättre användas till att stödja boende och leverera den allra bästa vård och omsorg. Sekoia ger dig möjlighet att registrera observationer/samla in data på ett strukturerat sätt utan att behöva lämna den boendes lägenhet.

Det stora utbudet av riskbedömningar inom socialtjänsten kan genomföras och registreras i Sekoia i ett enkelt snabbt och förvalt format. Alltid kopplat till relevanta vårdplaner och andra planer som behöver följas upp generellt inom organisationen (ex. egenkontroller). Bra för den kommande inspektionen.

Genom att snabbt och enkelt samla in den här datan kan en verksamhetschef/enhetschef eller utnämnd administratör enkelt granska en boendes vård och omsorgsbakgrund och upprätta en skräddarsydd strategi för att förhindra att eventuella icke önskvärda händelser från den tidigare vård och omsorgsbakgrunden uppstår igen. Registreringarna/datan kan också lätt nås av alla medarbetare och problemfritt och enkelt delas med externa grupper, till exempel Socialstyrelsen eller biståndshandläggare.

Vårdplaner

Brukarens eller patientens vårdplan är hjärtat i den vård och omsorg som bedrivs eftersom den ger viktig information och vägledning till personal som dagligen arbetar med att utföra, följa upp och utvärdera kvalitativ vård och omsorg.

I Sekoia kan dessa vårdplaner anpassas för att passa in i den klassificering, metod eller ramverk som din organisation valt att arbeta efter som exempelvis ICF och IBIC.

Tillsammans med status på insatser, arbetsanteckningar och bedömningar ger dessa en fullständig överblick som presenteras i rapporter för kvalitetssäkring av Brukarens omvårdnad och tillstånd.

Administration

Som i de flesta system så finns det en backend/administrationssida i Sekoia som möjliggör för dig att anpassa systemet utifrån din specifika organisation, arbetssätt, syfte och mål. Med andra ord är det här som nya Brukarprofiler skapas, planer hålls uppdaterade och rapporter genereras i systemet.

Endast superanvändare, administratörer och chefer arbetar i backend. De är de som anpassar de mobila enheterna till just din vård och omsorgsleverans gällande innehåll och vad som ska registreras.

De ofta komplexa vårdplaneringsprocesserna görs så individuella som möjligt. Syftet är att göra administration och utvärdering av vårdplaner enkla och lättillgängliga för att ge möjlighet till uppföljning som kan bidra till förbättrad vårdkvalitet.

Sekoia guide

Trots ett användarvänligt gränssnitt i backend har vi byggt in en guide för att stödja dig i alla aspekter av att administrera Sekoia.

Oavsett vad du vill göra kan guiden aktiveras när som helst för att hjälpa dig med att slutföra din uppgift.

Guiden är till nytta om du vill uppdatera insatser, lägga till kategorier eller nya satser, skapa nya planer eller användare och Brukare, skapa rapporter eller uppdatera instruktioner mm.

Även under implementationen kan guiden vara användbar för användaren som ett e-learning verktyg.

Rapporter

Under åren har rapportering och revision tagit upp mer och mer tid för vården. På många sätt är detta bra eftersom en utvärdering uppmanar oss till att vidta åtgärder och att vi då också lär oss av våra misstag.

Sekoia främjar en hälsosam rapporteringskultur, vilket gör det möjligt för ansvariga att få en överblick över enheter, aktiviteter, användandet av systemet och mycket mer. Denna översikt kan vara till hjälp för att upprätthålla kvalitet, kontroll och hantera avvikelser i din verksamhet.

Vill du boka en presentation?

Skicka ett mail till oss på kontakt@sekoia.se eller ring +46 8 410 370 00

Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00